Construct Plus

Construct Plus

Descriere produs

Programul este destinat proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile din sectorul construcțiilor și unitățile administrativteritoriale, cu două subcomponente:

  1. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor, inclusive start-up-urilor;
  2. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru Unitățile Administrativ Teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor;

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Pentru anul 2024, plafonul total alocat FNGCIMM este in valoare de 900.000.000 lei pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS și suma de 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS. Perioada pana la care se pot face inscrieri este 30 Iunie 2024
Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile

1. achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de construcții, și anume:

a) dotări utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu șifără montaj, dotări — cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora;

b) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice,utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

c) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamentespecifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

2. construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții:

a) construcții și instalații — cheltuieli aferente activităților deconstruire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului;

b) cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități;

c) cheltuieli de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială — se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi;

3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții:

a) active necorporale — (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice; cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului;

b) obținere de avize, acorduri, autorizații;

c) proiectare și inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, s.a.;

d) consultanță;

e) asistență tehnică;

f) cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA, cu excepția cheltuielilor cu activități de marketing și promovare care nu sunt eligibile;

4. achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare:

5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;

6. plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracteîn sectorul construcții;

7. achiziția de acțiuni și părți sociale.

Cadru legal

Cadru legal

Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, OUG nr.18/2024 din 07 martie 2024 privind apobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, Procedura de implementare a Programului IMM PLUS