Pentru imbunatatirea experientei dvs. web, acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii exprima acordul dvs. asupra utilizarii cookie-urilor.

Date cu caracter personal

Date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR FIZICE


In scopul garantarii si protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, FONDUL NAtIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI sI MIJLOCII S.A. - IFN (numit in continuare FNGCIMM SA - IFN, Fondul, Operatorul) are, potrivit dispozitiilor imperative ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal obtinute in exercitarea activitatilor specifice obiectului de activitate al societatii.

 

I. FONDUL PRELUCREAZA DATELE PERSONALE ALE URMATOARELOR CATEGORII DE PERSOANE FIZICE:


A. CLIENTI / POTENTIALI CLIENTI / REPREZENTANTI PERSOANE FIZICE AI CLIENTILOR, RESPECTIV AI POTENTIALILOR CLIENTI PERSOANE JURIDICE / GARANTI / COPLATITORI

1. Date si categorii de date prelucrate: nume si prenume; numele si prenumele parintilor; data si locul nasterii; cetatenia; semnatura; datele din actele de stare civila; datele din permisul de conducere/certificatul de inmatriculare; adresa; formare profesionala; situatie economica si financiara; date privind bunurile detinute; datele bancare.

2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: prestari de servicii financiare non-bancare (garantare, finantare) si alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal.

3. Obligativitatea furnizarii datelor cu caracter personal: Cu respectarea prevederilor legale, furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie in vederea derularii/initierii de raporturi juridice cu FNGCIMM SA - IFN Prin urmare, in cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza initierea raporturilor juridice, fiind in imposibilitatea realizarii obiectului de activitate.

4. Destinatia datelor cu caracter personal furnizate Fondului: informatiile prevazute la pct. 1 sunt destinate utilizarii de catre Operator si/sau comunicarii numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajatii Operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreaza datele personale in numele Operatorului (ex: avocati, consultanti, contabili, auditori), societati bancare partenere, autoritatea judecatoreasca, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creditelor, autoritatile publice centrale si locale, societati de asigurare/reasigurare, alte institutii abilitate de lege sa solicite aceste categorii de date.

 

B. CANDIDATI / ANGAJATI / MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Date si categorii de date prelucrate: nume si prenume; numele si prenumele parintilor; data si locul nasterii; cetatenia; semnatura; datele din actele de stare civila; datele din permisul de conducere; adresa; formare profesionala; profesie; loc de munca; datele bancare.

2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: resurse umane, selectie si plasare forta de munca, evidenta membrilor Consiliului de Administratie al FNGCIMM SA - IFN

3. Obligativitatea furnizarii datelor cu caracter personal: Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie, avand in vedere indatoririle legale ale Fondului, in domeniul dreptului muncii, al dreptului societar etc.

4. Destinatia datelor cu caracter personal furnizate Fondului: informatiile prevazute la pct. 1 sunt destinate utilizarii de catre Operator si comunicarii catre urmatorii destinatari, dupa caz: persoana vizata, angajatii operatorului, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, ONRC, Monitorul Oficial, Inspectoratul Teritorial de Munca, autoritatea judecatoreasca, actionariatul operatorului, BNR, alte institutii abilitate de lege sa solicite acest tip de informatii.

 

II. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CAROR DATE PERSONALE FAC OBIECTUL PRELUCRARII DE CATRE FOND

Conform Legii nr. 677/2001, persoanelor vizate le sunt recunoscute urmatoarele drepturi:

-  Dreptul persoanei vizate la informare (art. 12 din Legea 677/2001) – in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul in care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare (destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate); d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

-  Dreptul la acces la date (art. 13 din Legea 677/2001 ) – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

-  Dreptul de interventie (art. 14 din Legea 677/2001) – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

-  Dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001 ) – persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

 

EXCEPTII

Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract; cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate; cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului; cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate; cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii; cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

-  De asemenea, persoanelor fizice le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei (art. 18 din Legea 677/2001 ) – fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. 

Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.