Arhiva IMM Prod

Arhiva IMM Prod

Descriere produs

Plafon total de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru :

a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;

b) reconversia de la intermediere la producție;

c) digitalizarea activității;

d) alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.


Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului se compune din:

a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru , marja este de maximum 1,5% pe an, și de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.

b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor şi/sau instituţia de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a CRC;

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a C.I.P.

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/ sunt incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare.


Activități eligibile:

a) Cheltuielile cu achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție; b

) Cheltuielile cu achiziția, amenajarea de terenuri si achizitia / constructia de hale destinate producției;

c) Cheltuielile cu achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;

d) Cheltuielile cu achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;

e) Cheltuielile de finanțare a capitalui de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;

f) Cheltuielile pentru finantarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale si marfuri (in cazul companiilor producatoare care detin propriile lanturi de distributie) si a altor cheltuieli de exploatare;

g) Alte cheltuieli (ex: francize, scontari) legate de codul CAEN finantat si de activitatea finantata prin program.


Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

  • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
  • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda, conform procedurilor de implementare;
  • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțârii garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru.