Scrisori de garantie in favoarea AFIR in baza OUG 79/2009

Scrisori de garantie in favoarea AFIR in baza OUG 79/2009

Descriere produs

FNGCIMM acorda scrisori de garantie in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru garantarea avansului mentionat in contractele de finantare nerambursabila/actele aditionale incheiate cu beneficiarii publici.

Garantia se obtine prin depunerea documentatiei la sediul FNGCIMM SA IFN sau la una din reprezentantele/filialele/sucursalele FNGCIMM.

Valoarea scrisorii de garantie poate fi de maxim 110% din valoarea avansului pentru contractele finantate din PNDR 2007 – 2013 si de maxim 100% din valoarea avansului pentru contractele finantate din PNDR 2014-2020.


Cadru legal

Cadru legal

Ordonanţa de Urgenţa nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Conditia de eligibilitate este ca beneficiarii sa detina un contract de finantare/ act aditional cu AFIR si sa nu inregistreaze credite restante la bancile comerciale la data solicitarii de acordare a scrisorilor de garantie.

Beneficiari ai scrisorilor de garantie pot fi entitati care nu desfasoara activitati generatoare de venituri din activitati economice directe, dupa caz, astfel:

a) comunele, orasele, precum si unitatile si institutiile de invatamant de stat din sistemul national de invatamant preuniversitar;

 b) asociatiile de dezvoltare intercomunitara - definite potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 c) organismele de drept public - asezaminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile ulterioare;

 d) grupurile de actiune locala (GAL) - parteneriate locale, alcatuite din reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice, ai sectorului privat si ai societatii civile, constituite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

 e) organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare - persoane juridice de utilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente necesare

Emiterea unei scrisori de garantie

1. Solicitare de acordare a scrisorii de garantie – Anexa 1, in original.

2. Documentele prevazute la pct.13.1-13.14 din solicitarea de acordare a scrisorii de garantie, cu specificatia ca toate documentele sa aiba stampila si semnatura reprezentantului legal si mentiunea „conform cu originalul”.

3. Copia OP-ului cu care s-a platit comisionul de acordare a scrisorii de garantie.

4. Acord de garantare – Anexa 2, in 2 exemplare originale. In cazul ADI, se va completa acordul de catre ADI si de catre fiecare membru al asociatiei.

5. Acord de garantare a comisionului datorat – Anexa 3, in 2 exemplare originale. In cazul ADI, se va completa acordul de catre ADI si de catre fiecare membru al asociatiei.

5. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) in doua exemplare originale, completat si semnat de reprezentantul legal al beneficiarului scrisorii – Anexa 4.

6. In cazul GAL/OUAI/FOUAI, Bilet la Ordin avalizat de reprezentantul legal al beneficiarului scrisorii de garantie, de valoare egala cu valoarea scrisorii de garantie

7. In cazul GAL/OUAI/FOUAI , Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al beneficiarului,  ca aceasta organizatie nu desfăşoară activitate economică prin proiectul pentru care deţin contract de finanţare încheiat cu AFIR  – Anexa 5.

8. Declaratia pe proprie raspundere de prelungire conventionala a termenului de prezentare la plata a BO (in cazul GAL/OUAI/FOUAI) – Anexa 6.

9. Adresa emisa de ANAF privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale.

Prelungirea valabilitatii scrisorilor de garantie

1. Cererea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantare – Anexa 7.

2. Documentele prevazute la punctul 11 din cererea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie, cu specificatia ca toate documentele sa aiba stampila si semnatura reprezentantului legal si mentiunea „conform cu originalul”.

3. Declaratia pe proprie raspundere de prelungire conventionala a termenului de prezentare la plata a BO (in cazul GAL/OUAI/FOUAI) - Anexa 6.

4. Acord de garantare a comisionului datorat – Anexa 3, in 2 exemplare originale. In cazul ADI, se va completa acordul de catre ADI si de catre fiecare membru al asociatiei, doar in cazul in care acesta nu se plateste integral pentru toata perioada de prelungire a scrisorii de garantie.

5. În cazul în care biletul la ordin nu acoperă perioada solicitată pentru prelungire, pentru GAL/OUAI/FOUAI, emiterea unui nou bilet la ordin stipulat fără protest cu scadenţa la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea FNGCIMM SA IFN, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie.

6. Copie de pe ordinul de plata privind plata comisionului datorat fondului de garantare pentru perioada de prelungire a scrisorii de garantie solicitata.


Plata comisionului de garantare se poate face in urmatoarele conturi bancare:

- RO52BRDE445SV18181764450 deschis de FNGCIMM SA-IFN la BRD Sucursala Dorobanti

- RO69TREZ7005069XXX006198 deschis de FNGCIMM SA-IFN la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti