IMM PROD - Componenta IMM Invest Plus

IMM PROD - Componenta IMM Invest Plus

Descriere produs

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale  pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum și de către întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, pentru următoarele obiective: încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție; reconversia de la intermediere la producție;  digitalizarea activității;  alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG 44/2008 aprobată prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005, OUG nr. 6/2011, Legea nr. 301/2011, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria IMM prevăzute de Legea nr. 346/2004, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum și înreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă indeplineşte cumulativ criteriile cadrului legislativ in vigoare si normele de creditare ale finantatorului:

a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M, după caz;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

c) nu figurează în baza de date a CIP cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscal restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unuiajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.


Cheltuieli eligibile

a) achiziția de echipamente și utilaje inclusiv TVA, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

b) achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției inclusiv TVA;

c) achiziția de echipamente inclusiv TVA, softuri inclusiv TVA, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv TVA, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;

d) achiziția de echipamente inclusiv TVA în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare inclusiv TVA, stații de biogaz inclusiv TVA, stații de reciclare inclusiv TVA;

e) finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, în cazul companiilor producătoare care dețin/nu dețin propriile lanțuri de distribuție și pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;

f) cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.