IMM PROD

IMM PROD

Descriere produs

Plafon total de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru:

a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;

b) reconversia de la intermediere la producție;

c) digitalizarea activității;

d) alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.


Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului se compune din:

a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru , marja este de maximum 1,5% pe an, și de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.

b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.


Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

  • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
  • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și  dobanda pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului în condițiile procedurii de implementare a programului;
  • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțârii garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru.

Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 1,5 miliarde lei.

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea IMM Prod.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor şi/sau instituţia de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a CRC;

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a C.I.P.

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/ sunt incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare.


Activități eligibile:

a) Cheltuielile cu achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

b) Cheltuielile cu achiziția, amenajarea de terenuri si achizitia / constructia de hale destinate producției;

c) Cheltuielile cu achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;

d) Cheltuielile cu achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;

e) Cheltuielile de finanțare a capitalui de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;

f) Cheltuielile pentru finantarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale si marfuri (in cazul companiilor producatoare care detin propriile lanturi de distributie) si a altor cheltuieli de exploatare;

g) Alte cheltuieli (ex: francize, scontari) legate de codul CAEN finantat si de activitatea finantata prin program.

Banci partenere

Banci partenere

Alpha Bank Romania S.A.

Banca Romana de Credite si Investitii S.A. (BRCI)

Banca Romaneasca SA,

Banca Transilvania SA

BCR - Banca Comerciala Romana SA

BRD - Groupe Societe Generale SA

CEC Bank SA

Credit Agricole Bank Romania S.A.

Credit Europe Bank S.A.

Eximbank SA

First Bank SA

Garanti Bank SA

ING Bank N.V. Amsterdam

Libra Internet Bank S.A.

OTP Romania SA

Patria Bank SA

Procredit Bank SA

Raiffeisen Bank SA

Techventures Bank – Bucuresti

Unicredit Bank SA

Vista Bank Romania