IMM Invest Romania - Componenta IMM Invest Plus

IMM Invest Romania - Componenta IMM Invest Plus

Descriere produs

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA este destinată susținerii  întreprinderilor mici și mijlocii  și  întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-urilor. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlaltor componente, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro


Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile

a) pentru creditele de investiții:

  • achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport, inclusiv TVA;
  • achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA;
  • achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri, inclusiv TVA:
  • construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;


b) pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru:

  • cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;
  • cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii;
  • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri;
  • cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.


Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;

c) cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă indeplineşte cumulativ criteriile cadrului legislativ in vigoare si normele de creditare ale finantatorului:

    a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz;

    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțăriletip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

    c) nu figurează în baza de date a CIP cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

    e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

    f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;

    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

    i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.