IMM Invest Plus

IMM Invest Plus

Descriere produs

Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra Ucrainei, Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 cu modificarile si completarile ulterioare, schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și sub forma de granturi.

În cazul în care finanțările acordate în cadrul programelor autorizate conform Cadrului temporar Covid-19 s-au bazat pe estimarea unor valori rezultate din nevoile de lichidităţi ale societăților, beneficiarii care au accesat IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în contextul pandemiei Covid 19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor, cu excepția cazului în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare.

În cadrul schemei de ajutor de stat se acordă următoarele categorii de ajutoare de stat:

1. Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Caracteristici:

 • Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.
 • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.
 • Valoarea maximă a finanțărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăși 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.
 • Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
 • În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.


2. Ajutor de stat sub formă de grant

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de:

 • 2.000.000 Euro/întreprindere/UAT
 • 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare 
 • 300.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.


Prin excepție, beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul în lei a 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii, și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.


Granturile vor fi acordate cu respectarea prevederilor pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina:

 1. ajutorul total nu depășește 2.000.000 euro pe întreprindere in orice moment;
 2. ajutorul se acordă cel târziu la data de 31 decembrie 2023;
 3. ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză.

Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de maximum 12 luni de la data acordării creditului.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, este de 20.250.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 4.110.340.000 de euro. 

Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este de maximum 2.881,679 de milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 584,922 de milioane euro. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.

Model de completare a Declaratiei pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de acordare a Ajutorului de Stat sub forma de grant si a criteriilor de eligibilitate 


Cadrul legal: Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, OUG 99/2022, OG 30/ 2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetareProcedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS, OUG 180/2022Ordin MF 938/07.02.2023

Banci partenere

Banci partenere

ALPHA BANK

TRANSILVANIA

BCR

BRD

CEC

Exim Banca Romaneasca 

FIRST

GARANTI

ING

INTESA

LIBRA

OTP

PATRIA

PROCREDIT

RAIFFEISEN

TECHVENTURES

UNICREDIT

VISTA BANK

CREDIT EUROPE

BRCI