GARANT CONSTRUCT - Componenta IMM Invest Plus

GARANT CONSTRUCT - Componenta IMM Invest Plus

Descriere produs

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale, prin FNGCIMM și FRC, de până 90% din valoarea finanțărilor.  Programul este destinat proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și UAT-uri, cu două subcomponente:

1. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri;

2. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

IMM-uri

Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C., după caz;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțăriletip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.;

c) nu figurează în baza de date a CIP cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, încazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscal restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unuiajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleașicosturi eligibile;

i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.


UAT-uri

Beneficiarul din categoria UAT-urilor este eligibil în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru realizarea proiectelor de investiții din domeniul construcțiilor ce vizează activități economice, dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) prezintă dovada aprobării finanțării, respectiv hotărâreaconsiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanția F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz;

b) nu înregistrează credite restante la instituțiile de credit la data solicitării de acordare a garanției de stat;

c) nu se află în situație de criză financiară sau împotrivabeneficiarului nu a fost deschisă procedura insolvenței în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativteritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016, la data acordării garanției;

d) prezintă certificatul de atestare fiscală valabil la dataacordării garanției de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz. În cazul în care UAT înregistrează datorii se va prezenta dovada achitării acestora;

e) nu au fost emise împotriva acestuia decizii de recuperarea unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

f) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

g) prezintă avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.


Cheltuieli eligibile aferente finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru:

1. achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială;

2.  construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții: a) construcții și instalații — cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului; b) cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități; c) cheltuieli de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială — se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi;

3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;

4. achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții și cheltuieli executare lucrări aferente activităților de construcții, combustibil, energie și alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții;

6. plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții.