GARANT CONSTRUCT

GARANT CONSTRUCT

Descriere produs

Plafon de garantare: 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri.

Obiectivul programului guvernamental constă în susținerea finanțărilor destinate implementării proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale, prin acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

  • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
  • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului în condițiile procedurii de implementare a programului;
  • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțarii garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru/ întreprindere.

Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 2,5 miliarde lei.


Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea Garant Construct.

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

1. pentru IMM-uri

a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene.

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră.

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C..

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a C.I.P.

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile.

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru sunt incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare In cazul creditelor de investitii beneficiarii acestor facilitati nu trebuie

2. pentru UAT-uri

a) existenta aprobarii finantarii, respectiv a Hotararii Consiliului local privind aprobarea contractarii creditului;

b) nu înregistrează credite restante la instituțiile de credit la data solicitării de acordare a garanţiei de stat;

c) nu se afla în situatie de criza financiara sau în insolvență la data solicitării de acordare a garantiei de stat;

d) prezintă Hotararea Consiliului Local privind contractarea imprumutului cu garantia FNGCIMM;

e) sa prezinte Certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garantiei de către FNGCIMM. In cazul in care UAT inregistreaza datorii se va prezenta dovada achitarii acestora.

Activitățile eligibile:

a) achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de constructii;

b) construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;

c) achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;

d) achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

e) finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;

f) plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

Detalierea exacta a cheltuielilor eligibile se regaseste in Procedura de implementare a programului.

Banci partenere

Banci partenere

 

  • pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor:

Alpha Bank Romania S.A

Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA

Banca Transilvania SA

Banca Românească SA

BCR - Banca Comercială Română SA

BRD - Groupe Societe Generale SA

Cec Bank SA

Credit Agricole Bank Romania S.A

Eximbank SA

First Bank SA

Garanti Bank SA

ING Bank N.V. Amsterdam

Libra Internet Bank S.A.

OTP Bank Romania SA

Patria Bank SA

Procredit Bank SA

Raiffeisen Bank SA

Techventures Bank - Bucuresti - Centrala - Dep. Administrare Credite

Unicredit Bank SA

Vista Bank Romania

Banca Română de Credite si Investiții S.A. (BRCI)

 

  •  pentru UAT-uri

Alpha Bank Romania S.A

Banca Românească SA

Banca Transilvania SA

BCR – Banca Comercială Română SA

BRD - Groupe Societe Generale SA

CEC Bank SA

EximBank SA

Garanti Bank SA

Libra Internet Bank SA

OTP BANK Romania SA

Raiffeisen Bank SA

Techventures Bank - Bucuresti - Centrala - Dep. Administrare Credite

Unicredit Bank SA