AGRO IMM INVEST - Componenta IMM Invest Plus

AGRO IMM INVEST - Componenta IMM Invest Plus

Descriere produs

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și  întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Programul  are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

Beneficiarii pot solicita instituțiilor finanțatoare credite/linii de credit garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, fie de FNGCIMM, fie de FGCR.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar, nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții și 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Beneficiarii AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobânda finanțată de la bugetul de stat.

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro

Conditii de eligibilitate

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul schemei de ajutor de stat AGRO IMM INVEST este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, după caz, fermier și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Legea 346/2004), sau condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii (art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009), asociație agricolă (Legea 36/1991/Legea 566/2004), grupurile de producători recunoscute conform OG 37/ 2005. 

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă indeplineşte cumulativ criteriile cadrului legislativ in vigoare si normele de creditare ale finantatorului:

a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțăriletip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

c) nu figurează în baza de date a CIP cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, încazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscal restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unuiajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.


Cheltuieli eligibile

Pentru componenta AGRO IMM INVEST, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt similare cu cele prevăzute la IMM INVEST ROMÂNIA, aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.