Reabilitare termică - Documente necesare


În vederea obţinerii creditului garantat de stat cu dobândă subvenţionată pentru executarea lucrărilor de reabilitare, beneficiarul se prezintă la oricare dintre finanţatorii care au incheiat conventii  de subvenţionare a dobânzii cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu următoarele documente:

a) statutul asociaţiei de proprietari şi acordul de asociere, din care trebuie să rezulte calitatea de reprezentant a preşedintelui, în cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari, respectiv actul de identitate, titlul de proprietate şi/sau extrasul de carte funciară, în cazul în care beneficiarul este persoană fizică, proprietar al unei locuinţe unifamiliale;

b) hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari privind reabilitarea termică a blocului de locuinţe şi contractarea creditului bancar pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică, precum şi tabelul nominal al proprietarilor prevăzut la art. 6 alin. (4), semnate şi ştampilate conform modelelor;

c)  documentaţia tehnică în copie cuprinzând:

  1. sinteza raportului de audit energetic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
  2. devizul general şi devizele pe obiecte;
  3. autorizaţia de construire, dacă este cazul, emisă în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 50/1991 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia;
  4. hotărârea consiliului local de participare la finanţare, după caz,
  5. contractul încheiat cu constructorul pentru executarea lucrărilor, inclusiv documentele care au stat la baza încheierii contractului, respectiv documentele de eligibilitate şi oferta financiară, precum şi hotărârea de adjudecare a ofertei în cazul în care, potrivit legii, s-a aplicat o procedură de achiziţie publică;
  6. convenţiile de fidejusiune în formă autentică încheiate de către membrii asociaţiei de proprietari care au luat decizia în cadrul adunării generale, în cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari;
  7. dovada constituirii contribuţiei proprii de minimum 10% din valoarea lucrărilor de intervenţie din devizul general;
  8. devizul pentru executarea lucrărilor, cuprinzând lucrările de intervenţie la clădire şi la instalaţiile aferente acesteia, defalcat pe fiecare proprietar, în cazul blocurilor de locuinţe, proporţional cu cota parte indiviză deţinută din proprietatea comună;
  9. sinteza raportului de expertiză tehnică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii