Reabilitare termică - Descrierea produsului


Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. va garanta în numele şi în contul statului, în procent de 100% , creditele bancare, în lei, contractate de beneficiari , reprezentând maximum 90% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.

Diferenta de 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie se va finanţa din sursele proprii ale beneficiarilor.

Creditele garantate nu vor putea depasi urmatoarele plafoane, după cum urmează:

a) echivalentul în lei, inclusiv TVA, a 1850 EUR/cameră de locuit conform datelor înscrise în lista proprietarilor prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme, pentru credite solicitate de asociaţiile de proprietari,

b) echivalentul în lei, inclusiv TVA, a 7400 EUR pentru clădirea tip locuinţă unifamilială.

Creditele se vor rambursa de către beneficiar în rate egale pe toată perioada creditului, conform graficului de rambursare al finanţatorului.

Autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, pot finanţa, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, în cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în devizul general executarea urmatoarelor operatiuni: elaborarea documentaţiei de proiectare pentru reabilitarea blocului de locuinţe, parţial sau în totalitate şi/sau, acoperirea contribuţiei asociaţiei de proprietari de minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică şi/sau, cotă-parte din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.

Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este de maximum 5 ani.

Creditele bancare se vor acorda în lei la următoarea structură de cost:

ROBOR la 3 luni + marja fixă de maximum 1,9 % pe an + comisionul de gestiune FNGCIMM

Dobânda aferentă creditelor bancare cu garanţie guvernamentală acordate beneficiarilor, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. Orice alte costuri, aferente creditului precum şi penalităţile percepute de finanţator, urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat, se suportă de către beneficiar.

Lucrările de intervenţie privind reabilitarea termică care pot fi finanţate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind:

a) reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi a instalaţiilor aferente, cuprinzand:

- izolarea termică a anvelopei clădirii, respectiv izolarea termică a pereţilor exteriori, parte opacă;

- înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă din punct de vedere energetic, pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate a anvelopei clădirii;

- termo-hidro izolarea acoperişului tip terasă, respectiv termoizolarea şarpantei, după caz;

- termoizolarea planşeului peste subsol, în cazul în care parterul clădirii, prin proiectare, are funcţiunea de locuinţă;

- repararea, după caz înlocuirea, justificată din punct de vedere tehnic în raportul de audit energetic, a instalaţiei de distribuţie agent termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe.

b) repararea, după caz înlocuirea/achiziţionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scară, respectiv a centralei termice aferentă locuinţei unifamiliale, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia;

c) introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea parţială/ totală a energiei pentru apă caldă de consum, iluminat şi/sau încălzire.

Etape necesare reabilitarii termice a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare şi dobândă subvenţionată:

a) expertizarea tehnică, certificarea energetică şi auditul energetic al clădirii existente şi proiectarea lucrărilor de intervenţie;

b) executarea lucrărilor de intervenţie;

c) recepţia şi certificarea energetică a clădirii la terminarea lucrărilor;

d) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie a lucrărilor, de trei ani de la recepţia prevăzută la lit.c).

Decizia de reabilitare termică a clădirilor de locuit în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe se ia de către beneficiar. În cazul asociaţiei de proprietari, hotărârea pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică şi de contractare a unui împrumut bancar în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se va lua cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari.

Expertiza tehnică, certificatul de performanţă energetică şi auditul energetic ale clădirii existente, documentaţia pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie după caz, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic, se realizează, în condiţiile legii, prin grija beneficiarului şi se finanţează din sursele proprii ale acestuia.

 

Cum se obtine garantia Fondului

1. Beneficiarul solicita finantarea institutiei de credit

2. Finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente.

3. FNGCIMM analizează, potrivit reglementărilor proprii şi normelor in vigoare, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, incheie contractul de garantare ce va fi comunicat finanţatorului .

4. Finantatorul va semna contractul de credit cu beneficiarul.

 

Vreau sa stiu mai mult! Contactaţi acum reprezentanţii nosţri din judeţul dumneavoastră sau transmiteţi-ne un e-mail.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii