Programul de garantare a creditelor pt. IMM - Beneficiari eligibili


I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, în condiţiile Legii nr. 346/2004;

b) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

d) nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C) sau figurează cu credite de categoria A sau B;

e) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);

f) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

g) prezintă instituției de credit finanțatoare garanţii colaterale, care împreună cu garanția de stat acordată prin prezentul Program, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

h) au cel puțin 3 ani de la înființare și au realizat bunuri și/sau servicii și au întocmit bilanțuri contabile în ultimele două exerciții financiare consecutive încheiate;

i) înregistrează profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat;

j) nu înregistrează restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecție.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii