Infrastructură - Descrierea produsului


Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat să emită garanţii în numele şi în contul statului pentru finanţatorii care acordă credite destinate implementării proiectelor;


Plafonul total al garanţiilor pentru anul 2011 este de 300 milioane euro şi poate poate fi defalcat prin ordin al ministrului finanţelor publice pe categorii de beneficiari ai Programului de sprijin, respectiv pe domenii prioritare pentru economia românească, în funcţie de gradul de utilizare pe categorii de beneficiari ai proiectelor;


Garanţiile individuale se acordă în euro sau în monedă naţională şi pot acoperi maxim 80% din valoarea unui împrumut;


Împrumutul poate fi contractat de la orice instituţie de credit, inclusiv de la unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.);


Finanţarea garantată acoperă maximum 80% din finanţarea acordată în euro sau în lei şi poate fi de maximum 15% din valoarea totală a proiectului exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;


In cazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au şi o componentă de ajutor de stat, împrumutul pentru care se solicită garanţia nu poate depăşi valoarea componentei de proiect care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.

Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM este de 0,49% şi se calculează pe an la soldul finanţării;


Caracteristicile finanţării şi garanţiei de stat acordate în cadrul Programului de sprijin

  • Irevocabilă, Necondiţionată, Expresă şi directă , Plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului;

  • Valoarea se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către beneficiarul Programului de sprijin, proporţional cu procentul de garantare;

  • Acoperă iniţial numai 80% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin în baza contractului de credit.

 

 

Pasii necesari pentru obţinerea finanţării garantate în cadrul Programului de sprijin

În vederea obţinerii unei garanţii, beneficiarul poate transmite FNGCIMM solicitarea de obţinere a unui acord de principiu privind emiterea garanţiei, împreună cu notificarea autorităţii de management sau a organismului intermediar vizând aprobarea proiectului propus spre finanţare ori împreună cu contractul de finanţare încheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar ori împreună cu memorandumul de finanţare în cazul proiectelor finanţate din Programul ex-ISPA, toate anexele şi actele adiţionale/amendamentele, după caz, în copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele, împreună cu dovada plăţii comisionului de analiză. Solicitarea acordului de principiu este facultativă.

După obţinerea acordului de principiu, potenţialul beneficiar derulează procedura de achiziţie de servicii financiare în vederea selectării unui finanţator;

După selectarea finanţatorului se încheie contractul de credit şi contractul de garantare, iar beneficiarul accesează facilitatea de credit;

În baza analizei documentaţiei aferente proiectului pentru care se solicită finanţarea garantată, în funcţie de stadiul de implementare, finanţatorii stabilesc în contractul de credit categoriile şi natura cheltuielilor finanţate;

Finanţatorii urmăresc utilizarea sumelor împrumutate conform destinaţiei stabilite în contractul de credit pe toată durata tragerilor şi monitorizării finanţărilor garantate;

Beneficiarii achită obligaţiile de plată la scadenţă conform contractului de credit;

În cazul neonorării obligaţiilor de către beneficiar plata valorii de executare a garanţiei se va face de cãtre Ministerul Finanţelor Publice în contul finanţatorului.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii