Garantii standard - Documente necesare


A. DOSARUL FINANCIAR


1. Solicitarea de garantare, în original;


2. Declaraţia clientului, în original;


3. Documentaţia de finanţare, în copie certificată de bancă, care să conţină cel puţin următoarele:


a) Referatul de finanţare întocmit şi aprobat de către finanţator, în care să fie menţionate destinaţia finanţării, schema de finanţare a proiectului, participarea clientului cu fonduri proprii potrivit cerinţelor finanţatorului, situaţia datoriilor scadente la bugete şi instituţii finanţatoare, garanţiile reale/personale constituite/sau care se vor constitui potrivit Normelor proprii ale finanţatorului.


b) Graficul de utilizare şi rambursare a finanţării, aprobat de finanţator;


c) Rezultatul la zi, în conformitate cu art.2 pct.8 din Regulamentul B.N.R. nr.4/2004, al consultării bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare:


d) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi, la data efectuării analizei de către finanţator;


e) Ultimele două bilanţuri contabile încheiate (inclusiv anexele şi rapoartele de gestiune), cu viza organului fiscal, ultima balanţă de verificare, precum şi transpunerea acesteia pe formularul de bilanţ;


f) Fluxul de încasări şi plăţi previzionat pe perioada de creditare/ garantare sau/ şi pe operaţiune sau/ şi pe total activitate, în lei şi/ sau valută, după caz;


g) Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe perioada creditării;


B. DOSARUL JURIDIC AL CLIENTULUI

B.1 Persoane juridice:
• Următoarele documente se vor prezenta în copie certificată:
1. Actele de înfiinţare (act constitutiv sau, după caz, statut şi contract de societate , respectiv statut şi actele adiţionale la acestea din care rezulta modificarile referitoare la competentele organelor statutare ale companiei), impreuna cu dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului;


2. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;


3. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.


• Următoarele documente se vor prezenta în original:


4. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai societatii, prezentată în original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006, privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

B.2. Persoane fizice autorizate

• Următoarele documente se vor prezenta în copie certificată:
1. Acte de identitate ale solicitantului finanţării şi, după caz, ale garanţilor;


2. Autorizaţia şi certificatul de înregistrare la registrul comerţului;


3. Statutul de functionare al asociatiei familiale sau al persoanei fizice autorizate (in aceasta din urma situatie, numai daca este cazul);


4. Declaraţia pe propria raspundere privind acordarea unui ajutor de minimis;


• Următoarele documente se vor prezenta în original:


5. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai societatii, prezentată în original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006, privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

» Declaratie_pe_proprie_raspundere.pdf
» Dosar garantare fonduri proprii (Anexa 1).pdf
» Dosar garantare fonduri proprii (Anexa 2).pdf

© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii