Direcţii de acţiune
FNGCIMM SA - IFN are ca principală misiune susținerea accesului la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii, fiind un intermediar între instituțiile financiare și beneficiarii de credite din perspectiva garantării creditelor. Strategia de dezvoltare a FNGCIMM are stabilite următoarele direcții principale de acțiune în perioada următoare:

• Îmbunătățirea și extinderea cadrului de colaborare cu instituțiile financiare

Produsele de garantare FNGCIMM, oferă băncilor și altor finanțatori un plus de siguranță care le permite să abordeze finanțarea IMM-urilor cu mai multă încredere și flexibilitate. Finanțatorii își pot structura oferta de creditare adaptată diferitelor categorii de clienți, ceea ce le permite întreprinzatorilor să aibă acces la mai multe opțiuni de finanțare. Început în anul 2002, cadrul de colaborare adaptabil permite FNGCIMM si partenerilor din sectorul bancar să continue sprijinirea IMM-urilor în vederea atragerii finanțărilor pentru dezvoltarea afacerilor și să facă față impreună provocărilor actuale și viitoare, valorificând experiența acumulată.

• Îmbunătățirea activității de garantare

Experiența și profesionalismul echipei FNGCIMM, reprezintă principalele valori ale organizației noastre. Atenția permanentă pentru eficientizarea proceselor operaționale, a structurii organizatorice și pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului, reprezintă garanția unui răspuns rapid și adecvat la cerințele pieței de creditare, caracterizată de volatilitate și de un grad mare de complexitate. Gestionarea prudentă a riscurilor, asumând în același timp rolul anticiclic, specifică fondurilor de garantare, sunt preocupări strategice cărora li se acordă maximă importanță.

• Îmbunatățirea sistemului de administrare a riscului de garantare

Dezvoltarea și implementarea de produse de garantare în condiții de risc controlat, asigură respectarea cerințelor prudențiale ale politicii de risc aprobată de acționar și sustenabilitatea activității de garantare pe termen lung, în condiții adecvate pentru realizarea misiunii FNGCIMM.

• Îmbunătățirea procedurilor și normelor interne de garantare

Îmbunătățirea procedurilor urmărește consolidarea poziției FNGCIMM pe piața financiar-bancară ca instituție financiară specializată în acordarea de garanții pentru credite. Acțiunile specifice vizează optimizarea cadrului de lucru între finanțatori și Fond și revizuirea reglementărilor interne pentru a reflecta modificarea și informatizarea fluxurilor operaționale.

• Susținerea politicii economico-sociale a Guvernului

Misiunea FNGCIMM este sprijinirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, în armonie cu prioritățile stabilite prin strategia și politicile guvernamentale privind dezvoltarea sectorului IMM. Dezvoltarea de noi scheme de garantare care să răspundă priorităților guvernamentale în domeniul economic și asigurarea capacității operaționale pentru implementarea în bune condiții a acestor programe de garantare guvernamentale, reprezintă o preocupare permanentă a FNGCIMM.

• Asigurarea administrării capitalului propriu în condiții de eficiență și siguranță

FNGCIMM IFN SA, fiind o companie cu capital integral de stat, urmărește ca orice garanție acordată din surse proprii sau în nume și cont stat, să reprezinte un sprijin real pentru întreprinderile mici și mijlocii, acordat cu maximă responsabilitate. Setul de activități care se înscriu acestui principiu sunt: • Urmărirea încadrării activității de garantare în indicatorii de prudențialitate; • Constituirea și regularizarea provizioanelor specifice de risc; • Adaptarea normelor de plasament ale resurselor financiare ale Fondului în concordanţă cu evoluția pieței secundare de capital și a instituțiilor bancare.

• Atragerea de noi resurse financiare pentru desfășurarea activității de garantare

Pentru a fi pregătiți să răspundem unei creșteri a cererii de garanții financiare și pentru a asigura partenerii noștri că putem susține un volum corespunzator de garanții, vom continua demersurile pentru atragerea de resurse financiare, fie pentru capitalizarea suplimentară a Fondului, fie pentru dezvoltarea unor programe de garantare și susținerea accesului IMM-urilor la fondurile europene.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii