Construcţie - Beneficiari eligibili


Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii individuali sunt următoarele:

a) fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin A.N.L., înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile Programului;

 

c) prezintă Finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;

 

d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul Programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;

 

e) prezintă Finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării construcţiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;

 

f) prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;

 

g) prezintă Finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;

 

h) prezintă Finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de Finanţator, având ca beneficiar statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, pe toată durata de execuţie a lucrărilor;

 

i) prezintă Finanţatorului dovada constituirii de către constructor a unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;

 

j) prezintă Finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii;

 

k) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;

 

l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată;

 

m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;

 

n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazuri temeinic justificate, Ministerul Finanţelor Publice poate aproba preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul Programului;

 

o) se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;

 

p) se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare a locuinţei, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de Finanţator;

 

q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;

 

r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;

 

s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte Finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

 

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 2 beneficiari sunt următoarele:

 

a)   fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) fiecare dintre membrii asociaţiei este beneficiar al Programului şi îndeplineşte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 alin. (1), cu excepţia îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 3.1 alin. (1) lit. b) de către alţi membri ai asociaţiei decât proprietarul/proprietarii terenului;

 

c) toţi beneficiarii asociaţi solicită, în nume propriu, aceluiaşi Finanţator acordarea a câte unei finanţări garantate în cadrul Programului pentru construirea unui ansamblu de locuinţe în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinţe edificate prin Program;

 

d) toţi beneficiarii asociaţi sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeaşi societate de construcţii, în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, compus din unităţi individuale, precum şi a anexelor gospodăreşti aferente acestora;

 

e) cel puţin unul dintre membrii asociaţi are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuinţe;

 

f) prezintă Finanţatorului contractul civil, autentificat în condiţiile legii, de constituire a unei asociaţii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puţin 2 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociaţie.

 

 

Contractul civil de constituire a asociaţiei fără personalitate juridică va cuprinde următoarele:

a)  desemnarea unui reprezentant dintre cei 2 asociaţi, în scopul îndeplinirii formalităţilor prealabile obţinerii autorizaţiei de construire pentru ansamblul de locuinţe în care fiecare dintre beneficiarii asociaţi va deţine câte o singură locuinţă, precum şi pentru gestionarea relaţiei cu Finanţatorul;

 

b) obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale;

 

c) cota de aport propriu la asociaţie a fiecăruia dintre asociaţi este corespunzătoare cotei de participare la beneficii şi pierderi;

 

d) obligaţia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului în favoarea celorlalţi beneficiari asociaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, valabile pe toată durata de existenţă a construcţiei;

 

e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, după finalizarea întregii construcţii şi intabularea acesteia în cartea funciară, să vândă celorlalţi membri asociaţi cotele-părţi din teren, aferente locuinţelor ce revin în proprietatea acestora;

 

f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuinţele în regim asociativ renunţă în mod expres la beneficiul de diviziune şi la beneficiul de discuţiune;

 

g) beneficiarii asociaţi îl împuternicesc pe reprezentantul desemnat să efectueze formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară, de intabulare a ansamblului de locuinţe finalizat în cartea funciară, de dezmembrare a ansamblului de locuinţe în unităţi individuale, de intabulare a locuinţelor finalizate în cărţi funciare individuale şi de a prezenta Finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

 

BENEFICIARII ELIGIBILI VOR TREBUI SA INDEPLINEASCA SI CONDIŢIILE SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN CADRUL NORMELOR INTERNE DE CREDITARE ALE FINANŢATORILOR.


© Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Interprinderile Mici si Mijlocii